Frame Anàlisi i Comunicació Política per Activistes

No Pienses en un Elefante

CATALÀ

[See below for English]

Introducció

Des que Lakoff va escriure el seu cèlebre opuscle No pensis en un elefant no hem deixat de pensar en elefants, de fabricar-los, de combatre’ls. El seu libel, directament lligat als triomfs d’Obama, va despertar un gran interès per la “anàlisi de marcs” (frame analysis) com a tècnica de comunicació política, si bé aquesta ja era usada des de mitjan anys 80. Després del 15M i la Diada de 2012, la seva importància va ser en augment a la calor de les grans mobilitzacions socials. Avui sembla que torna de la mà del feminisme i l’ecologisme. Però també de Vox. Sens dubte la incapacitat per a generar un discurs adequat ha estat un factor de rellevància creixent. En aquest curs volem oferir una introducció a l’anàlisi de marcs orientat a millorar les tècniques de comunicació i augmentar, amb això, l’impacte sobre l’agenda, les polítiques públiques i el rendiment de comptes dels governs que recorrin a ell com a eina de fabricació discursiva. 

Objectius

Introducció a l’anàlisi de marcs orientat a millorar les tècniques de comunicació i augmentar, amb això, l’impacte sobre l’agenda, les polítiques públiques i el rendiment de comptes dels governs que recorrin a ell com a eina de fabricació discursiva.

PROGRAMA
Primer seminari (24/03, 10am – 13pm) 

– «És possible no pensar en un elefant?». Exposició preliminar sobre el frame analysis. Frames, memes i mitemas. Què és el frame analysis? (i què no ho és). La importància del marc cultural i els imaginaris col·lectius. Centralitat dels processos comunicatius.- Contextos i genealogia científica: el gir culturalista dels anys ’90. Camp interdisciplinari: sociologia del coneixement, psicologia cognitiva, lingüística, estudis de comunicació, anàlisi de les ideologies, etc. “Maquinari” teòric: constructivisme i interaccionisme simbòlic. Encaix en el programa de recerca de la contentious politics. El frame analysis com a anàlisi de discurs.
– De la teoria a la recerca bàsica i aplicada. Què és un marc interpretatiu o frame? Definició i operacionalització. Economia dels processos cognitius, condensació de significats i operacions de “empaquetat simbòlic” (symbolic embalatge).
– L’estructura general del marc interpretatiu. Propietats fonamentals d’un marc interpretatiu: versemblança i univers de referència “empírica”; consistència argumental i narratives culturals; congruència interna i flexibilitat externa; modularitat i pragmàtica del discurs.

Segon seminari (25/03, 10am – 13pm)

– La ficció resolutiva. Les tasques centrals de l’emmarcament (core framing tasks): el diagnòstic o articulació de la contradicció motriu d’un món procel·lós; el pronòstic o la disjuntiva del prosceni tràgic de la Història; la motivació i el càlcul racional de l’acció col·lectiva en un marc cultural.
– Disseccionar un marc interpretatiu: variables i indicadors empírics. Formulació d’un model analític adaptable a mitjans, contextos i interaccions. Components de la interpel·lació discursiva: injustícia, agència i identitat col·lectiva. Dimensions de l’acció col·lectiva: objectivitat empírica, dotació de sentit i responsabilitat moral.
– Alineaments de marcs (frame alignment). El pluralisme cultural i la disponibilitat repertorial de l’experiència col·lectiva. El paper de la memòria històrica. La dinàmica de la producció, interacció, crisi, mutació i readaptació dels marcs interpretatius.
– Estratègies discursives: frame bridging o la connexió espontània de marcs prexistents; frame amplification o l’adaptació matricial del marc a contextos, problemes i interaccions; la frame extension o la incorporació d’elements externs al propi marc; la frame transformation o el canvi radical de l’estructura del marc interpretatiu.

Tercer seminari (26/03, 10am – 13pm)

– L’hegemonia com a marc interpretatiu d’una cultura determinada. Marc hegemònic (masterframe) i marcs particulars o de part. Context cultural i pragmàtica de les situacions: progrés i canvi històric del discurs, cicles i ones de mobilització.
– Fonts empíriques i mitjans de comunicació. Com es presenten mediàticament els marcs interpretatius? Suports, temps, ritmes. Framing en mitjans de comunicació de caràcter unilateral i en mitjans interactius.
– Exercici pràctic d’anàlisi
– Exercici pràctic de formulació

Destinataris: Totes aquelles persones interessades en el frame analysis i la comunicació política.

Matrícula: 100 euros

IBAN ES60 2100 1198 3601 0051 3932
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Professor: Raimundo Viejo (University of Barcelona / Artefakte)

Contacte: info@artefaktes.com 


ENGLISH

Introduction

Since the cognitive scientist George Lakoff wrote his famous book Don’t Think of an Elephant!, we still continue thinking of elephants, how to produce them, and how to fight them. His libel, directly linked to Obama’s triumphs, sparked a great interest in ‘frame analysis’ as a political communication technique, although it had been used since the mid-1980s. Several uprisings across the globe, including the Spanish 15-M, increased the social and political relevance of frame analysis within the field of social sciences. Certainly, the current wave of protests suggests that frame analysis is back from the hand of feminist and climate change activism. But also from radical right-wing political parties. Undoubtedly, the inability to generate a suitable speech has also increased the importance of frame analysis to empirically examine constitutent mobilization. In this module we want to provide an introduction to frame analysis aimed at improving communication techniques for researchers and activists, and thereby increasing the impact on the political agenda, public policies and accountability of governments that use it as a tool to produce discourse.

Aims

An introduction to frame analysis aimed at improving communication techniques for researchers and activists, and increasing the impact on the political agenda, public policies and accountability of governments using it as a discursive fabrication tool.

PROGRAM
First Seminar (24/03, 10am – 13pm)

– “Is it possible not to think of an elephant?” Preliminary presentation on frame analysis. Frames, memes and mythemes. What is frame analysis? (and what is not). The importance of the cultural framework and the collective imaginaries. Centrality of communication processes.

– Context and Scientific Genealogy: the cultural turn of the 1990s. Interdisciplinary field: sociology of knowledge, cognitive psychology, linguistics, communication studies, analysis of ideologies, etc. Theoretical “hardware”: constructivism and symbolic interactionism. Frame analysis also falls under the field of study of contentious politics. Frame analysis as discourse analysis.

– From theory to basic and applied research. What is an interpretive frame? Definition and operationalization. Economics of cognitive processes, the condensation of meanings and operations of symbolic packaging.

– The general structure of the interpretive frame. Fundamental properties of an interpretative frame: likelihood and an “empirical” reference universe; cultural coherence and cultural narratives; internal congruence and external flexibility; modularity and pragmatics of discourse.

Second Seminar (25/03, 10am – 13pm)

– The resolute fiction. Core framing tasks: the diagnosis or articulation of the motor contradiction of a world; the prognosis or the disjunctive of the tragic proscenium of History; motivation and rational calculation of collective action in a cultural setting.

– Dissecting an interpretive framework: variables and empirical indicators. Formulation of an analytical model adaptable to media, contexts and interactions. Components of the discursive interpellation: injustice, agency and collective identity. Dimensions of collective action: empirical objectivity, endowment of meaning and moral responsibility.

– Frame alignments. Cultural pluralism and the repertory availability of collective experience. The role of historical memory. The dynamics of production, interaction, crisis, mutation and retrofitting of interpretive frameworks.

– Discourse strategies: frame bridging or the spontaneous connection of existing frames; frame amplification or matrix adaptation of the frame to contexts, problems and interactions; the frame extension or the incorporation of external elements into the frame itself; the frame transformation or the radical change of the structure of the interpretive frame.

Third Seminar (26/03, 10am – 13pm)

– Hegemony as an interpretative framework for a particular culture. Hegemonic frame (masterframe) and particular frames. Cultural and pragmatic context: situations and historical change in discourse, cycles and waves of mobilization.

– Empirical sources and the media. How are the interpretative frameworks presented in the media? Supports, time, rhythms. Framing in unilateral media and interactive media.

– Practical exercise in analysis

– Practical formulation exercise

Application: Students (undergraduates or postgraduates) who are interested in frame analysis and political communication.

Participation fee: 100 euro

IBAN ES60 2100 1198 3601 0051 3932
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Programme Teacher: Raimundo Viejo (University of Barcelona / Artefakte)

Administration and Contact: info@artefaktes.com 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ARTEFAKTE